Hand-embroidered epigonation with St John icon, $495


Epigonation